[1]
Махметова, Д. and Унгарбаева, Ш. 2023. Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы. 142, 1 (Mar. 2023), 361–378.