[1]
Bokayev Б. , Davletbayeva Ж., Baktiyarova Г. and Urazymbetov Б. 2023. Educational migration: reasons for emigration of youth from Kazakhstan. Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Pedagogy. Psychology. Sociology series. 144, 3 (Sep. 2023), 412–421.