(1)
Махметова, Д.; Унгарбаева, Ш. Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері. pedps 2023, 142, 361-378.