(1)
Abetova З.; Kudabekov М. . Poverty Categorization in Assessment Methodologies and National Media Rhetoric. pedps 2023, 142, 419-444.