(1)
Bokayev Б. .; Davletbayeva Ж.; Baktiyarova Г.; Urazymbetov Б. Educational Migration: Reasons for Emigration of Youth from Kazakhstan. pedps 2023, 144, 412-421.