Махметова, Д., & Унгарбаева, Ш. (2023). Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 142(1), 361–378. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334