Махметова, Д.Т., and Ш.У. Унгарбаева. 2023. “Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері”. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы 142 (1):361-78. https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334.