Махметова, Д. and Унгарбаева, Ш. (2023) “Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері”, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 142(1), pp. 361–378. Available at: https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334 (Accessed: 25 September 2023).