Махметова, Д., and Ш. Унгарбаева. “Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері”. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, vol. 142, no. 1, Mar. 2023, pp. 361-78, https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334.