Оқу процесінде электрондық кестелерді қолдану

Авторлар

  • Г.К. Бектурганова
  • Б.У. Байхожаева

Кілт сөздер:

электрондық кестелер, гистограмма, стандарттау, метрология, циклограмма, Паретто диаграммасы, Фишер критерийі, Мандель статистикалары.

Аңдатпа

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасында пәндерді оқу кезінде Excel кестелерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылды. Дифференциалды сапа көрсеткішін есептеу негізінде қасиеттер циклограммасын құру мысалы келтірілген. Сапа менеджментінің кейбір негізгі құралдарын есептеу және құру мүмкіндігі атап өтілді. Паретто диаграммасы, деректерді стратификациялау. Олар уақтылы түзету және ескерту шараларын қабылдау үшін проблемаларды анықтау және жою мақсатында толыққанды талдау жүргізуге көмектеседі деген қорытындыға келді. Өлшеу сапасын қамтамасыз етудің әртүрлі нұсқалары талқыланды: өрескел қателіктерді болдырмау, өлшеу құралдарын бітіру қателіктері, электрондық кестелерді қолдану арқылы әдістердің дұрыстығын бағалау. Мандель статистикасын, Фишер критерийін есептеу және графикалық бейнелеу мысалдары келтірілген. Мандель статистиктерін қарастыру кезінде зертханааралық салыстырулардағы k статистикасымен салыстырғанда h статистикасының әлдеқайда үлкен маңыздылығына назар аударылды. Ішкі және зертханааралық үйлесімділікті бағалау үшін Фишер критерийін есептеудің 2 әдісі берілген. Өлшемдердің белгісіздігін «төменнен жоғары» және «жоғарыдан төмен» әдісімен есептеу мүмкіндігіне ерекше назар аударылады: Еврахим-СИТАК нұсқаулығына сәйкес белгісіздікті бағалау; ішкі және зертханааралық дисперсиялар арқылы белгісіздікті бағалау; кездейсоқ сандарды генерациялау арқылы өлшемдерді модельдеу және  белгісіздікті есептеу; белгісіздікті ескере отырып, сәйкестікті бағалау органдарының шешім қабылдау. Электрондық кестелерді пайдаланудың артықшылықтары атап өтілді: көрнекілік, жылдамдық, есептеулердің дәлдігі, білім алушылардың қатысуы мен жеке үлесі, талдау негізінде шешім қабылдау қабілеттерін дамыту, теориялық материалды практикада бекіту, білім алушылардың өз білімдеріне деген сенімін арттыру, білім алушылардың өз портфолиосын құру.      

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Бектурганова, Г., & Байхожаева, Б. (2023). Оқу процесінде электрондық кестелерді қолдану. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 84–99. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/112