Зияткерлік құзыреттілікті дамыту психологиялық-педагогикалық дайындық процесінде болашақ мамандар

Авторлар

  • В.Х. Адилова
  • Ф.Б. Нугманова
  • С.К. Кожаева

Аңдатпа

Бұл мақалада болашақ мамандарды психологиялық-педагогикалық даярлау
процесінде зияткерлік құзіреттілікті дамыту мәселесі қарастырылады, оның барысында қызметтің
тұжырымдамалық-теориялық,процедуралық-технологиялық,мазмұнды-әдістемеліккомпоненттері
студенттердің нақты түрлерде көрсететін ақыл-ойдың нақты танымдық қасиеттерімен байланысты
болады. «Зияткерлік құзіреттілік» ұғымын ашудың өзектілігі зияткерлік қасиеттер мен олардың
деңгейлерін зерттеу болашақ мамандардың құрылымдық және функционалды психологиялықпедагогикалық дайындығына байланысты, бұл зияткерлік және логикалық операциялардың
дамуына әсер ететін тұқым қуалайтын және қоршаған орта факторлары негізінде қабілеттердің
даму сапасын анықтайды. Қабілеттерді қалыптастыру механизмі мен операциялардың мазмұны
психологиялық-педагогикалық дайындықтың нақты түрлеріндегі жеке қасиеттерді анықтайтын
зияткерлік құзіреттіліктің дамуына ұқсас.
Білім беру мазмұны мен оқу бағдарламалары арқылы болашақ мамандарды психологиялықпедагогикалық даярлау процесінде зияткерлік құзыреттілікті ашу оны дамытудың стратегиясы
мен тактикасын жүзеге асыруға, пән саласын игеру өлшемін анықтауға, пәндік-спецификалық
құзыреттердің ерекше түрлерін, сондай-ақ пәндік салада шешім қабылдаудың тиімді әдістері мен
құралдарын сипаттауға мүмкіндік береді

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Адилова, В., Нугманова, Ф., & Кожаева, С. (2023). Зияткерлік құзыреттілікті дамыту психологиялық-педагогикалық дайындық процесінде болашақ мамандар. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 11–20. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/373