Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері

Авторлар

  • Д.Т. Махметова
  • Ш.У. Унгарбаева

Аңдатпа

Бүгінгітаңдабілімберужүйесінөзгертужағдайындаболашақмамандардыңәмбебапдағдыларынқалыптастыруүлкенмаңызғаие. Мақаланыңөзектілігікәсіптікбілімберубағдарламасынмеңгерупроцесіндежоғарыоқуорындарыоқушыларыныңикемдідағдыларын(softskills) дамытуғакешендіпсихологиялық-педагогикалықнегіздердіенгізуқажеттілігінентұрады.Мақаланыңмақсатыжоғарыоқуорнындакәсіптікбілімберужағдайындабілімалушылардыңикемдідағдыларын(softskills) дамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздерінанықтауболыптабылады.Біздіңзерттеуіміздіңәдіснамалықнегізіәрпәнніңжекеерекшеліктерінескерудікөздейтінжекекөзқарасболыптабылады. Соныменқатар, педагогикадағыбелсенділікпенжүйеліктәсілжекетұлғаныңқұрылымынаәсерететінішкіжәнесыртқыжағдайлартұрғысынаникемдідағдылардыжан-жақтызерттеугебағытталған. Акмеологиялықжәнедеңгейліктәсілдердіңережелерідеқарастырылады.Бұлмақаладаикемдідағдылардыңерекшеліктерітуралығылымиеңбектердіталдаунегізіндеосыдағдылардызерттеудіңмаңыздылығыжәнежаһанданупроцесіндетуындағанболашақмамандарарасындаолардыдамытуқажеттілігінегізделді. Икемдідағдылардыңқұрылымдықкомпоненттерінбағалаунәтижесіндежоғарыоқуорныоқушыларыныңикемдідағдыларындамытубойыншаоданәрітәжірибелік-эксперименттікжұмысжүргізуқажеттілігінегізделді. Осызерттеудіңнәтижесіуниверситеттебілімалушылардыңикемдідағдыларынқалыптастырудыңмаңыздылығынтеориялықнегіздеуболыптабылады. Ғылымижаңалық, алынғанмәліметтерЖоғарымектептегікәсібибілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытуғабағытталғанарнайыбағдарламаныәзірлеудіңтеориялықнегізіболыптабылады. Соныменқатар, зерттеумәселесібойыншажүйеленгенақпараттыкәсібиқалыптасужағдайындаадамныңәлеуметтік-интеллектуалдықдамубағдарламаларынжетілдіруүшінпайдалануғаболады. Бұлмақаланыңпрактикалықмаңыздылығыболашақмамандардыкәсібиқызметкедаярлаубағдарламаларынжетілдірудетеориялықталдаунәтижелерінқолдануғабағытталған. Нәтижесінде, болашақмаманболадыжоғарыкәсібидеңгейі, психологиялықикемділікпроцесіндебейімделуқарқындыөзгерістерге, сондай-ақ, жасмамандарүйренедітиімдібөлугежәнеқұрылымдауғаақпараттыжәнемеңгеретінболадыақпараттық-коммуникациялықмәдениет.

Жүктеулер

Жарияланды

15.03.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Махметова, Д., & Унгарбаева, Ш. (2023). Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 142(1), 361–378. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334