Коммуникативті және ұйымдастырушылық өзара әрекеттесу әлеуметтік интеллект құралы ретінде

Авторлар

  • Алуа Дюсенова Торайгыров университет

Аңдатпа

Психологиялық ғылымдағы теориялық және эксперименттік тәсілдерді талдау
әлеуметтік интеллект біртұтас, бір мағыналы түсіндірмесі жоқ ұғым екенін көрсетеді. Әлеуметтік
интеллектті анықтаудағы әртүрлі тәсілдер оның құрылымының түсініксіздігін көрсетеді. Әлеуметтік
интеллект проблемасы және оның даму деңгейін арттыру «адам-адам» сияқты кәсіптер үшін кәсіби
маңызды сапаға ие болады. Әлеуметтік интеллект-адамның өзінің және қоғамдағы басқа адамдардың
мінез-құлқын дұрыс түсіну қабілеті. Бұл қабілет адамға тиімді тұлғааралық өзара әрекеттесу және
сәтті әлеуметтік бейімделу үшін қажет. Әлеуметтік интеллект адамды қарым-қатынас пен ісәрекеттің серіктесі ретінде көрсетуге байланысты танымдық процестерді жүзеге асырады. Жұмыста
негізгі ұғымдарға теориялық шолу жасалады («әлеуметтік интеллект», «тұлғаның коммуникативті
қабілеттері» және «тұлғаның ұйымдастырушылық қабілеттері»), аталған ұғымдарды зерттеудің
негізгі тәсілдері мен бағыттары келтірілген. Сондай-ақ, мақалада қандас студенттеріндегі
психологиялық құбылыстарды эмпирикалық зерттеу нәтижелерінің қысқаша сипаттамасы
берілген. Эмпирикалық зерттеудің нәтижесі, респонденттердің психодиагностикасының бастапқы  деректері және деректерді статистикалық өңдеудің нәтижелері жарияланады. Алынған нәтижелер
бойынша қорытындылар ұсынылған.

Жүктеулер

Жарияланды

15.06.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Дюсенова, А. (2023). Коммуникативті және ұйымдастырушылық өзара әрекеттесу әлеуметтік интеллект құралы ретінде. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 387–397. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/95