Қазақстан әйелдерінде гендерлік өзіндік сананың қалыптасуының кроссмәдени аспектісі

Авторлар

Кілт сөздер:

интолеранттылық, гендерлік өзіндік сана, гендерлік сәйкестілік, стереотиптер, гендерлік-рөлдік отбасы үлгілері, толеранттылық, интолеранттылық

Аңдатпа

Зерттеу әйелдердің гендерлік санасының мәдени ерекшеліктерін оның когнитивті,
эмоционалдық және мінез-құлық деңгейлерін білдіретін барлық компоненттер бірлігіндегі
интегралды психологиялық формация ретінде зерттеуге бағытталған. Бұл құрамдас бөліктер:
әйелдердің гендерлік сәйкестігі мен гендерлік стереотиптерінің мазмұны; сәйкестілікке көзқарас,
отбасындағы гендерлік рөлдерге қатынас түрі, гендерлік толеранттылық пен интолеранттылық
арасындағы байланыс, қазақстандық әйелдердің гендерлік санасының деңгейі. Біз әйелдердің
гендерлік сәйкестігінің қалыптасуының мәдени детерминациясы туралы гипотезаны үш деңгейде –
когнитивті, эмоционалдық және мінез-құлық деңгейінде алға қойдық. Қазақстанның көп ұлттылығы
жағдайында респонденттердің екі үлгісі анықталды - қазақ этносының әйелдері және басқа этностар.
Зерттеу нәтижелері алға қойылған гипотезаны растады және екі үлгіде әйелдердің гендерлік
өзіндік санасының мәдени айырмашылықтары мен ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл
мақалада Кун-Макпартланд тесті мен И.С.Клецина модификацияланған С.Бемнің гендерлік рөлдік
сауалнамасы арқылы әйелдердің гендерлік сәйкестігі мен гендерлік стереотиптерінің мазмұнын
эмпирикалық зерттеу деректері берілген.

Әдебиеттер тізімі

Берн. Ш. Гендерная психология. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. .- 320 с

Каширская И.К. Социально-психологический анализ основных источников информации в процессе гендерной социализации // Вопросы психологии. - 2003. - № 6. - С. 56-63

Maccoby E. Jacklin C. The psychology of Sex differens. Stanford Univ.Press , 1974

Чуркина Н.А. — Маскулинность и феминность в современном обществе: состояние, тенденции трансформации. //Электронный ресурс URL: https:// nbpublish.com/library_read_article.php?id=26276 ( 11.01.2021)

Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. -М.: Время, 2009. - 496 с.

Кон И.С. Психология половых различий. //Электронный ресурс - URL: https://cde.osu.ru/courses2/course15/article_1.html ( 09.03.2021)

Мацумото Д. Психология и культура. // Электронный ресурс- URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php (дата обращения 03.02.2021)

Майерс Д. Социальная психология. – СПб: Питер, 2001. - 752 с.

Асмолов А.Г. Историческая культура и педагогика толерантности // Мемориал.- 2001. - №24. - С.61-63

Круглова Н.В. Перспективы гендерной толерантности в России. //Электронный ресурс URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines /contents/1/108/kruglova_108_210_218.pdf ( 04.02.2021)

Курамшев А.В. Гендерная социализация. //Электронный ресурс URL: http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik_soc/99990201_West_soc_ 2004_ 1(3)/23.pdf (28.02.2021)

Чекалина А.А. Гендерное самосознание личности (на примере учителя начальных классов): автореферат дис…доктора психологических наук: 19.00.01 - М., 2013

Мухтарова, З.Ш. Маскулинность — фемининность личности как фактор развития самореализации в процессе подготовки будущих психологов / З.Ш. Мухтарова // Автореф. дисс. . канд. психол. наук. — Астрахань, 2007.-25 с.

Shomanbayeva A. О.,Тemirgaliyeva B.Ye. Theoretical approachers to the study of gender identity genesis// Eurasian Education,Science and innovation Joirnal.20-21 April 2020, Aachen,Germany, Volume 1.-P.23-27

Горбатюк, В.А. Социально-педагогические методы исследования уровня гендерной компетентности обучающихся учреждений профессионального образования / В. А. Горбатюк // Теория и методика профессионального образования : сб. науч. ст. / Респ. ин-т проф. образования. Минск, 2017. Вып. 4, ч. 1. С. 176–183

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Дуанаева, С., Шоманбаева A., Үсенова . A., Бердібаева, С., & Кулжабаева , Л. (2023). Қазақстан әйелдерінде гендерлік өзіндік сананың қалыптасуының кроссмәдени аспектісі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 325–337. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/282