Жоғары оқу орындарында оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін тәуекел менеджментінің рөлі

Авторлар

  • A.Б. Ажимгереева КазАТУ
  • A.M. Әбдіров ҚазАТУ
  • С.С. Алдабергенова ҚазАТУ
  • А.С. Алдабергенова
  • Ж.Т. Ибраева

Кілт сөздер:

жоғары білім беру жүйесіндегі тәуекелдерді басқару, оқу процесінің сапасын басқару

Аңдатпа

Мақалада стратегиялық басқару және жоғары оқу орындарында сапаны
қамтамасыз ету саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулерін талдау, жоғары
оқу орындарының процестерін талдау қарастырылған. Университетте оқу процесін ұйымдастыру
сапасына елеулі түрде әсер ететін табысты стратегиялық басқару үшін жағдайлар мен негізгі
проблемалар айқындалды. Стратегиялық басқару мыналарды қамтиды: бөлімшелер қызметінің
мониторингі, бөлімшелер қызметінің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалау және олардың өзара ісқимылы, ішкі регламенттеуші құжаттарды жетілдіру, ішкі және сыртқы орта туралы деректерді
тұрақты жинау және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, индикаторлар мен стратегиялық
жоспарды әзірлеу және оларды іске асыру мониторингі. Жоғарыда аталған элементтерді қолдану
жоғары оқу орындарында оқу процесін ұйымдастырудың сапасын басқару жүйесін әзірлеуге
мүмкіндік береді.
Авторлар ЖОО-ның стратегиялық жоспарлаудағы үдерістерінің моделін ұсынды, сондайақ ЖОО-дағы заманауи стратегиялық жоспарлаудың проблемалары мен үдерістерін анықтады.

Жүктеулер

Жарияланды

15.06.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Ажимгереева, А., Әбдіров A., Алдабергенова S., Алдабергенова A., & Ибраева Z. (2023). Жоғары оқу орындарында оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін тәуекел менеджментінің рөлі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 21–28. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/67