Инклюзивті ортада жұмыс істейтін мұғалімдердің психологиялық мәдениетін арттыру

Авторлар

  • А.А. Лекерова
  • Н.А. Рахимжанова
  • М.О. Искакова Alikhan Bokeikhan University
  • И.А. Ральникова

Кілт сөздер:

дайындық, кәсіби дайындық, мүмкіндіктерді шектеу, психологиялық мәдениет, мотивациялық-құндылық компоненті, кедергісіз орта

Аңдатпа

Бұл мақалада болашақ мұғалімдерді ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеуге дайындау мәселелері қарастырылады. Инклюзивті білім беруді ұйымдастырудағы мұғалімнің рөлі ашылады, инклюзивті білім беру саласындағы болашақ мамандарды даярлаудағы құзыреттілік тәсілге назар аударылады, кәсіби құзыреттіліктің мазмұны ашылады, мұғалімнің кәсіби қызметіндегі психологиялық мәдениеттің рөлі анықталады. «Кедергісіз орта» және «инклюзивті білім», «психологиялық мәдениет» және оның құндылық-мотивациялық компоненті ұғымдарына жан-жақты талдау жасалады. Ғалымдардың еңбектері негізінде педагогтің педагогикалық қызметке дайындығының мазмұны және оларды инклюзияға дайындау мәселелері ашылады. Сондықтан мақаланың мазмұнында біз еңбек нарығында сұранысқа ие, оқытудың теориялық және әдістемелік дағдыларын ғана емес, сонымен бірге өзімен және әлеуметтік ортамен өзара әрекеттесу мәселелерін шеше алатын жаңа формациядағы мұғалімнің жеке басын қалыптастыру туралы айтып отырмыз.

Әдебиеттер тізімі

Мовкебаева З.А. Инклюзивное образование:теория и практика [текст: электронный ресурс]: монография / авт. пр. З.А.Мовкебаева.– Алматы: ИП «Сагаутдинова», 2016.– 117 с. ISBN 978-9965-14-146-0.

Искакова А.Т., Мовкебаева З.А., Айтбаева А.Б., Байтурсынова А.А. Основы инклюзивного образования (учебное пособие). - Алматы: L-Pride, 2013. – 280 с.

Хитрюк В.В. Готовность педагога к работе с «особым» ребенком: модель формирования ценностей инклюзивного образования. //Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. - Выпуск № 11. –С.72-79

Оспанова А.С. Psychological and pedagogical differential diagnosis of children with disabilities// Вестник Каз НПУ им.Абая. Серия «Психология» № 4(61), 2019 г. с.209-212.

Кусаинов А.К., Аргынов А.Х., Жумаканова Р.А. Профессиональная подготовка взрослого населения в области инклюзивного образования: методическое пособие. – Алматы: ROND&A, 2008. – 120 с.

Магауова А.С., Салханова Ж.Х. Формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-психологов // Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Психология». - №1(54)- 2018.- С.15.

Мадалиева З.Б., Абдуллаева П.Т. «К вопросу моделирования процесса формирования диагностической компетентности будущих педагогов-психологов в университетской среде» // Педагогика и психология. – 2017.- №1 (30).-С.24.

Mizimbayeva A.S. The definition, role and possible ways of research culture development in high educational institutions. Алматы: Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки». - №1(41). - 2014. - С. 99 – 103.

Сейтенова С.С., Мухангалиева Ш.А. Развитие исследовательской компетентности, как критерий успешности будущего педагога // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 8. – С. 56-59. 9.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Лекерова, А., Рахимжанова N., Искакова, М., & Ральникова, . И. (2023). Инклюзивті ортада жұмыс істейтін мұғалімдердің психологиялық мәдениетін арттыру. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 149–155. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/284