Фасилитация технологиясы арқылы студенттердің экологиялық құзыреттілігін дамыту

Авторлар

  • М.О. Искакова Alikhan Bokeikhan University
  • Адлет Kazakh National Women’s Pedagogical University
  • Назгуль Әлихан Бөкейхан Университеті
  • Шолпан Әлихан Бөкейхан Университеті

Кілт сөздер:

құзыреттілік, экологиялық құзыреттілік, фасилитация, динамикалық фасилитация, әлемдік кафе, педагог-фасилитатор, студенттер

Аңдатпа

 Бұл мақала тұлғаның экологиялық мәдениеті мен экологиялық құзыреттілігін
қалыптастыру және дамыту мәселелерін зерттеуге арналған автордың көпжылдық жұмысының
бір бөлімшесі болып табылады. Экологиялық құзыреттілікті дамыту мәселесін зерттеу барысында
ғалымдардың көптеген еңбектері зерттеліп, әртүрлі әдістер мен технологиялар қарастырылды.
Мақалада авторлар фасилитация технологиясы арқылы студенттердің экологиялық
құзыреттілігін дамыту тәжірибесімен бөліседі. Авторлар «фасилитация технологиясы» ұғымын,
сондай-ақ оның мәні мен негізгі әдістерін ашады. Студенттермен жұмыс барысында авторлар
қолданған «әлемдік кафе» және «динамикалық фасилитация» технологиялары тікелей ашылады.
Авторлар мақалада жеке тұлғаның экологиялық құзыреттілігін дамыту бойынша аудиториядан
тыс жұмыста, студенттерге білім беру және тәрбие процесінде фасилитация технологиясының
«динамикалық фасилитация» және «әлемдік кафе» технологияларын қолдану әдістемесін егжейтегжейлі сипаттайды. Автор олардың мәнін, сондай-ақ студенттердің экологиялық құзыреттілігін
дамыту үшін осы технологияларды ұйымдастыруда және пайдалануда педагог-фасилитатордың
рөлін ашады.
Сондай-ақ, авторлар «құзыреттілік» және «экологиялық құзыреттілік» ұғымдарын
ғалымдардың зерттеулері мен пікірлерін талдау арқылы мәнін ашады. Аталған ұғымдар бойынша
көптеген ғалымдардың анықтамалары мазмұнды талдау түрінде берілген.
Әрі қарай мақалада зерттеудің сипаттамасы мен нәтижелері келтірілген. Зерттеу нәтижелері
студенттердің экологиялық құзыреттілігін дамытуда фасилитация технологиясының тиімділігін
дәлелдейді.

Автор өмірбаяндары

Адлет, Kazakh National Women’s Pedagogical University

педагогика ғылымдарының кандидаты, мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының бағдарламалық көшбасшысы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

Назгуль, Әлихан Бөкейхан Университеті

Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, Alikhan Bokeikhan University, Семей, Қазақстан

Шолпан, Әлихан Бөкейхан Университеті

PhD, Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, Alikhan Bokeikhan University, Семей, Қазақстан

Әдебиеттер тізімі

Фасилитационный подход в подготовке социальных педагогов: монография / Р.С.Димухаметов, Н.А.Соколова, М.В.Слесарь, В.Ф.Жеребкина и др. – Челябинск-Костанай, 2016. – 275 с.

Гладченко В.Е. Технология фасилитации и возможности ее применения в образовательном процессе. //Образование в России: история, опыт, проблемы, перспективы. 2017, №2 (7). С. 6-12

Геккель, Э. Борьба за эволюционную идею / Эрнст Геккель. – М.: Книга по Требованию, 2011. – 134 с.

Искакова М.О. Формирование экологической компетентности будущих учителей начальных классов (на примере вузов Казахстана) : дис…..канд.пед.наук : 13.00.08 / Искакова Маржан Оразгалиевна. - Москва, 2017.

Ахметова М.Х. Формирование экологической компетентности учащейся молодежи в условиях монопромышленного города : монография / M.Х. Ахметова. – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2016. – 212 с.

Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития и изменений //Организационная психология. 2011. Т.1. №2. С. 53-91

https://personalimage.ru/articles/facilitation/Dymanic-facilitation-manual/ (дата обращения 10.04.2023, 17.30)

Wang, J., Yang, Y., Li, H., & van Aalst, J. (2021). Continuing to teach in a time of crisis: The chinese rural educational system’s response and student satisfaction and social and cognitive presence. British Journal of Educational Technology, 52(4), 1494-1512. doi:10.1111/bjet.1312

https://mangogames.ru/blog/chem-otlichaetsya-dinamicheskaya-fasilitatsiya-ot-mozgovogo-shturma (дата обращения 10.04.2023, 17.30)

Maher, D., & Schuck, S. (2020). Using action learning to support mobile pedagogies: The role of facilitation. Teacher Development, 24(4), 520-538. doi:10.1080/13664530.2020.1797864

Brown J., Isaacs D. The World Café. San Francisco : (Berrett-Koehler Publishers Inc., 2015. С. 936–941.

Bazilio J., Pereira J.A., Figueira M.C.E.S., Silva E.M. Generating meaningful conversation: World Café in strategic interprofessional planning in Continuing Education // https://www.scielo.br/j/reben/a/JKtm8NBzmN7WNZnnQqKBgpw/?format=pdf&lang=en

Walt, P. S. D., & Barker, N. (2020). Pedagogical intersectionality: Exploring content, technology, and student-centered learning through a problem based/project based approach. Educational Media International, 57(1), 29-46. doi:10.1080/09523987.2020.1744847

IJESE-IJESE - International Journal of Environmental and Science Education (база цитирования Scopus). – 2016. – №11 (7). – P. 1469-1478 (Scopus) http://ijese.net/makale/223/ecological-consciousness-of-a-personality-living-in-an-ecologically-unfavorable-region

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Искакова, М., Кариев, А. ., Рахимжанова N., & Орынгалиева S. (2023). Фасилитация технологиясы арқылы студенттердің экологиялық құзыреттілігін дамыту. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 126–136. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/283